Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Mint2Print


Sprzedawcą, właścicielem sklepu i administratorem danych osobowych jest: RedFresh sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym (ul. Rokietnicka 70, 62-080 Tarnowo Podgórne).

Dane Rejestrowe: Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 714808, REGON 369296701, NIP: 7792479771, VAT UE: PL 7792479771, kapitał zakładowy 10000 PLN.

Numer rachunku: 08 1160 2202 0000 0003 4249 2528.


I. Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep Mint2Print to sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.mint2print.pl, oferujący w szczególności artykuły reklamowe, systemy reklamowe oraz produkty typu display, tworzone na indywidualne zamówienie.
 2. Klient to osoba prawna lub fizyczna dokonująca zakupu w sklepie, zarówno jako użytkownik zarejestrowany, jak i niezarejestrowany.
 3. Z punktu widzenia uprawnień Klient może być traktowany jako:
  1. Przedsiębiorca – do którego zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego i niniejszego regulaminu
  2. Konsument* - do którego zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i niniejszego regulaminu
  3. Przedsiębiorca, którego traktuje się w pewnych sytuacjach jak konsumenta, co oznacza, że posiada on określone szczególne uprawnienia (np. z pktu. VIII Regulaminu) * Za konsumenta uważa się osobę fizyczną (klienta) dokonującą z przedsiębiorcą (tj. ze sklepem Mint2Print) czynności prawnej (np. zakupu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. W związku z pkt 3 powyżej wyjaśnia się, że przepisy prawa i postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym Regulaminie stosuje się do przedsiębiorcy-osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 4. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Mint2Print, działającego pod adresem: www.mint2print.pl, zakres odpowiedzialności Sklepu oraz ogólne zasady świadczenia przez Sklep na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną.
 5. Korzystając z usług Sklepu Internetowego Mint2Print Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, a także akceptuje wszystkie jego postanowienia, które zobowiązuje się przestrzegać oraz posiada zdolność prawną do złożenia zamówienia jako osoba fizyczna lub jako reprezentant osoby prawnej posiada stosowne umocowania w celu złożenia zamówienia w imieniu reprezentowanego podmiotu.
 6. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe, jeżeli Klient ma dostęp do Internetu oraz adres e-mail, a także po spełnieniu następujących wymagań technicznych po stronie urządzenia końcowego Klienta: zainstalowana przeglądarka internetowa w wersji nie niższej niż: Internet Explorer 11.0 z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 61.0b3 z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub Google Chrome w wersji 68.0.3440 z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub Opera w wersji 52 z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub Safari w wersji 5 z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli. Wymagane jest łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
 7. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy Mint2Print a klientami podlegają Regulaminowi. Ewentualne odstępstwa rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między Mint2Print oraz klientem w formie pisemnej.
 8. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia, jak i przy rejestracji pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego tytułu szkody.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w formie elektronicznej, stosowane są przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 10. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu utraci moc prawną, pozostałe postanowienia będą obowiązywały bez zmian.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.i ma zastosowanie do umów i zamówień zawartych po tej dacie.

II. Rejestracja w sklepie

 1. Klient może zarejestrować się w Sklepie bezpłatnie w dowolnym momencie, w tym w momencie zakupu towaru. Klient po zarejestrowaniu ma możliwość monitorowania statusu zamówienia w panelu użytkownika. Możliwy jest również zakup bez rejestracji (szczegółowe informacje dotyczące zakupu bez rejestracji znajdują się w par. III niniejszego Regulaminu).
  1. osoba zakładająca konto Klienta w Sklepie zobowiązana jest do podania następujących swoich danych:
   1. w przypadku konsumentów: imię i nazwisko; adres zamieszkania; adres e-mail;
   2. w przypadku osób niebędących konsumentami: nazwa przedsiębiorcy, adres prowadzonej działalności lub adres siedziby, adres e-mail i ewentualnie NIP.
  2. inne dane mogą zostać podane dobrowolne.
  3. w procesie zakładania konta ustalane jest hasło oraz login (nazwa użytkownika); Nazwa użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich ani innych praw autorskich lub własności intelektualnej, a także nie może naruszać norm społecznych i dobrych obyczajów. Klient zobowiązuje się chronić swoje dane dostępowe do sklepu (w tym hasło) i nie udostępniać ich osobom trzecim.
  4. utworzenie konta użytkownika następuje po podaniu danych, o których mowa w pkt. 1 i zaakceptowaniu postanowień Regulaminu oraz innych koniecznych zgód.
  5. po założeniu konta Klient otrzyma drogą mailową, na podany w procesie rejestracji e-mail, potwierdzenie utworzenia konta.
  6. usunięcie konta jest możliwe poprzez wybór opcji „Usuń moje konto” w panelu użytkownika po zalogowaniu w Sklepie.
  7. klient zobowiązany jest zapewnić, aby podane przez niego dane były zawsze aktualne i prawdziwe. W przypadku konieczności zmiany danych, Klient aktualizuje swoje dane poprzez wybór opcji „Zmień dane” w panelu użytkownika po zalogowaniu w Sklepie..
  8. sposoby postępowania z danymi Klienta określone zostały w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem mint2print.pl

III. Zawarcie umowy

 1. Zakupów dokonywać mogą wyłącznie osoby prawne lub fizyczne w pełni zdolne do działań prawnych. Klient może dokonać zakupu zarówno jako użytkownik zarejestrowany, jak i niezarejestrowany:
  1. jako użytkownik niezarejestrowany w celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia uzupełniając wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres zamieszkania i e-mail, a w przypadku os. prawnych niebędących os. fizycznymi również nazwę przedsiębiorcy, adres siedziby działalności oraz NIP.
  2. jako użytkownik zarejestrowany przed złożeniem zamówienia lub w jego trakcie, należy zalogować się do panelu użytkownika, podając nazwę użytkownika i hasło do konta użytkownika.
  3. Podanie dodatkowych danych, które nie są niezbędne w celu realizacji zamówienia, użytkownik podaje dobrowolnie. Sposób postępowania z danymi Klienta określony jest Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: mint2print.pl.
 2. Przedstawione przez Sklep w Internecie lub innych mediach towary oraz wszelkie inne produkty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia ofert kupna, które można składać poprzez stronę mint2print.pl.
 3. Ceny w zależności od kraju klienta podane są jako netto albo brutto i bez kosztów wysyłki.
 4. Klient zobowiązany jest zapoznać się instrukcją „Jak przygotować plik do druku”, dostępną na karcie każdego produktu, by odpowiednio przygotować pliki graficzne przesyłane w celu realizacji zamówień wydruku.
 5. W celu zatwierdzenia zamówienia należy kolejno: wybrać towary z listy produktów dostępnych na stronie www.mint2print.pl, skonfigurować wszystkie wymagane parametry wybranego produktu, uzupełnić pliki graficzne (jeśli jest to wymagane), dodać produkty do koszyka, wypełnić wymagane dane osobowe konieczne do realizacji zamówienia oraz zatwierdzić zamówienie przyciskiem “Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w ostatnim kroku koszyka.
 6. Klient po zatwierdzeniu zamówienia zobowiązuje się do uiszczenia zapłaty za zamówienie.
 7. Złożone zamówienie przez Klienta stanowi zawarcie umowy i odbywa się w oparciu o obowiązujący Regulamin. Każdy zamówiony towar musi zostać skonfigurowany przez Klienta według jego indywidualnych dyspozycji, decyzji i życzeń. Klient zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi możliwościami konfiguracji i wziąć pod uwagę cenę całkowitą realizacji zamówienia przed zakupem.
 8. Po złożeniu zamówienia potwierdzenie zamówienia przedstawione zostanie na stronie finalizacji zakupu. Klient otrzymuje także potwierdzenie złożenia zamówienia w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na podany w formularzu zamówienia e-mail.
 9. Za początek terminu realizacji zamówienia przyjmuje się moment potwierdzenia przez pracownika Sklepu przyjęcia zlecenia. Pracownik sklepu potwierdzi moment przyjęcia realizacji zamówienia dopiero po weryfikacji prawidłowości pliku przesłanego przez Klienta oraz nie wcześniej niż następnego dnia roboczego po zaakceptowaniu i zaksięgowaniu płatności. Jako dzień roboczy przyjmuje się każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy. W przypadku zlecenia wykonania projektu graficznego, całość wykonania usługi ulega wydłużeniu o czas przedstawiony w usłudze “Przygotowanie projektu do druku”, którą klient dodatkowo zamawia. W przypadku, gdy plik przesłany przez klienta zawiera błędy, pracownik Sklepu wezwie klienta do poprawienia przesłanego pliku (poprzez skierowanie wiadomości na podany w formularzu zamówienia e-mail). W takim przypadku termin realizacji zamówienia nie rozpoczyna biegu i zawiesza się do momentu przesłania przez klienta prawidłowego pliku.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi i realizacji zamówienia, jeśli materiały od klienta zawierać będą treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami bądź zasadami współżycia społecznego oraz będą naruszać prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskie) oraz prawa do wizerunku osób, jak i wtedy, gdy istnieje ryzyko i podejrzenie takiego naruszenia. Sklep zastrzega sobie również możliwość dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak również do zmian w zakresie wysokości kosztów dostarczenia zamówionych artykułów, o czym będzie informować klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w trakcie składania zamówienia.

IV. Płatności – warunki i zasady

 1. W celu realizacji zamówienia wymagana jest przedpłata za zamówienie przyjęte do realizacji.
 2. Płatności za towary należy dokonywać w formie przedpłaty na podany numer konta w potwierdzeniu zamówienia lub we wstępie do tegoż Regulaminu, poprzez bezpośredni przelew bankowy lub za pośrednictwem systemu bezpiecznej płatności DotPay, w której możliwa jest również płatność kartą kredytową. Dotpay to instytucja płatnicza udostępniająca system szybkich płatności online, które są alternatywą dla tradycyjnych przelewów bankowych - więcej szczegółów na https://www.dotpay.pl/dla-kupujacych/.
 3. Płatność czekiem lub gotówką nie jest możliwa.
 4. Płatność uznaje się za zrealizowaną po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Zawarcie umowy i przyjęcie płatności potwierdzane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. W przypadku braku płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

V. Dostawa zamówienia – warunki i zasady

 1. Zamówione artykuły są wysyłane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, odbiór osobisty nie jest możliwy.
 2. Każdy produkt z oferty sklepu ma określony i podany czas realizacji zamówienia na swojej karcie produktu, który rozpoczyna się od momentu zaksięgowania wpłaty na konto Sklepu. W przypadku, gdy dostarczenie produktu nie będzie możliwe Klient zostanie natychmiast powiadomiony o tym fakcie.
 3. Koszty dostawy wyliczone są dla poszczególnego zamówienia i pojawiają się w koszyku po wskazaniu adresu dostawy na etapie wyboru formy dostawy jako cena końcowa. Szczegółowe informacje dostępne są na https://mint2print.pl/koszty-dostawy
 4. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z winy Sklepu, za zgodą klienta udzielony zostanie dodatkowy termin realizacji zamówienia wynoszący maksymalnie 2 tygodnie.

VI. Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu

 1. Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki w chwili jej odbioru od kuriera. Szczegółowe wytyczne jak postępować w takiej sytuacji zawarte są w par. IX niniejszego Regulaminu.
 2. W celu sprawnej realizacji zamówienia Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować sklep o próbie doręczenia uszkodzonej przesyłki.

VII. Odpowiedzialność i prawa autorskie

 1. Mint2Print nie ponosi odpowiedzialności za brak stałego dostępu do Sklepu, szybkość działania systemu, dostępu do sieci Internet, a także błędów technicznych i elektronicznych powstałych w trakcie składania zamówienia, jeśli przyczyną ich powstania są czynniki, na które sklep nie ma wpływu.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za próbę wykorzystania i wykorzystanie sklepu do działań, które naruszają lub mogą naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa i obowiązujące normy, w tym dobre obyczaje, w szczególności za naruszenie praw własności intelektualnej (w tym prawa autorskie), prawa osobiste innych podmiotów oraz za próbę wykorzystania i wykorzystanie sklepu do działalności przestępczej.
 3. Korzystając ze sklepu poprzez przesłanie zdjęcia, obrazu, kompozycji (bądź innego utworu w rozumieniu prawa autorskiego) Klient oświadcza, że posiada prawo do jego eksploatacji.
 4. Zakup towarów poprzez Sklep Mint2Print nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do zakupionych produktów.
 5. Klient lub osoby trzecie nie są upoważnione do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów Mint2Print.
 6. Klient wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie przez Sklep i jego partnerów wizualizacji i zdjęć artykułów i produktów wytworzonych dla Klienta, zawierających przesłane przez Klienta grafiki i logotypy, bądź inne oznaczenia indywidualizujące. Publikowanie i rozpowszechnianie odbywać się będzie wyłącznie w celu promocji produktów i usług Sklepu u jego partnerów.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mint2print jest głównie dedykowanym Sklepem produkcji na życzenie. Klient sam określa parametry zamówienia poprzez początkowy wybór zdjęcia, materiału, wymiaru wydruku, aż do wyboru ewentualnych opcji wykończenia produktu. Produkcja realizowana jest więc od podstaw wg zlecenia Klienta. Z tych względów zgodnie z obowiązującym prawem, Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy, za wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie 3 poniżej (VIII.3).
 2. W związku z powyższym prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 27 ustawy o prawach konsumenta (czyli faktycznego zwrotu towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny), definitywnie nie przysługuje w przypadku następujących umów (art. 38 ustawy o prawach konsumenta):
  1. dotyczących dostawy towarów, które zostały przygotowane i zrealizowane na specjalne zamówienie klienta, w tym fototapety, obrazy, plakaty, naklejki i inne produkty wykonane na indywidualne zamówienie klienta,
  2. dotyczących produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. dotyczących towarów, które zostały zamówione i będą wykorzystywane na użytek prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Klient, będący konsumentem,(jak i przedsiębiorcą z punktu I.3.c) Regulaminu) ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia zamówienia w sytuacji zakupu towarów innych niż wskazane w punkcie 2 (VII.2) powyżej - aktualna lista takich towarów dostępna jest na https://mint2print.pl/flagi-reklamowe-z-nadrukiem/akcesoria-do-flag-reklamowych/. Dla skuteczności zachowania ww. terminu konieczne jest odesłanie zamówienia do Sklepu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Gotowy wzór formularza odstąpienia zostanie przesłany do klienta mailowo wraz z potwierdzeniem zamówienia.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

IX. Reklamacja i zwroty

 1. Mint2Print odpowiada za zakupiony towar w ramach rękojmi zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, która obowiązuje od dnia dostarczenia produktu do Klienta. Rękojmia w umowach z przedsiębiorcami jest wyłączona.
 2. Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki w chwili jej odbioru od kuriera - szczegółową instrukcję zawarto w punkcie 9 (IX.9).
 3. W celu sprawnej realizacji zamówienia Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować sklep o próbie doręczenia uszkodzonej przesyłki.
 4. W celu sprawnego rozpoznania reklamacji konieczne jest:
  1. zabezpieczenie towaru,
  2. opis wady bądź niewłaściwości towaru,
  3. wykonanie zdjęć towaru,
  4. zgłoszenie reklamacji, najlepiej w formie mailowej na adres: hello@mint2print.pl, wraz ze zgłoszeniem żądania,
  5. oczekiwanie na odpowiedź Sklepu,
  6. zwrot towaru po przyjęciu reklamacji i potwierdzeniu konieczności zwrotu przez Sklep.
 5. Podstawą reklamacji nie mogą być nieznaczne odstępstwa dostarczonego produktu od oferowanego w sklepie. Za nieznaczne odstępstwo uznaje się niewielkie różnice w formacie, rodzaju i jakości podłoża, co technologicznie w procesie produkcji jest nie do uniknięcia. Podstawą reklamacji nie mogą być także różnice w barwie rzeczywistego produktu w stosunku do koloru tego produktu, odwzorowanego przez monitor komputera. Sklep nie uzna również reklamacji w przypadku niewłaściwego obchodzenia się Klienta z produktem lub też jego nieumiejętnego użytkowania bądź montażu.
 6. Sklep jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniono Klienta albo jeżeli rzecz została Klientowi wydana w stanie niekompletnym. W takim wypadku Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na produkt nowy.
 7. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni od dnia ich złożenia i zwrotnego dostarczenia produktu.
 8. Jeżeli Mint2Print dostarczy w ramach uzupełnienia realizacji dostawy rzecz pozbawioną wad, może żądać od Klienta zwrotu wadliwego towaru.
 9. Reklamacje przesyłek - dodatkowe wytyczne dla klientów:
  1. Jakiekolwiek uszkodzenia zewnętrzne prosimy zgłaszać natychmiast przy przyjęciu przesyłki. Paczkę należy przyjąć, otworzyć wraz z kurierem i stwierdzić co następuje:
   1. jeżeli zawartość jest nieuszkodzona - wszystko jest w porządku i nie wymaga innych czynności
   2. jeżeli część zawartości jest uszkodzona, należy spisać protokół, zaznaczając w nim uszkodzone pozycje (opis, ilość) oraz wykonać zdjęcia.
   3. jeżeli cały towar jest uszkodzony, należy spisać protokół oraz wykonać zdjęcia.
  2. W sytuacji, w której uszkodzenie zewnętrzne jest tak znaczne, że kategorycznie odmawiają Państwo przyjęcia przesyłki, prosimy o dopilnowanie, aby kurier rzetelnie wpisał w powód odmowy „uszkodzenie” oraz wykonanie zdjęcia/zdjęć.
  3. W przypadku przesyłki, która z zewnątrz jest cała, a dopiero po rozpakowaniu jej zawartość okazuje się uszkodzona - nie zamyka to drogi do składania reklamacji. W takiej sytuacji należy zadzwonić do firmy, która dostarczała przesyłkę i przedstawić zaistniały problem w ciągu 5 dni roboczych oraz - jak w każdym z powyższych przypadków - wykonać zdjęcie.
  4. Nieterminowe dostarczenie przesyłek - jeżeli macie Państwo potwierdzony termin dostawy, a przesyłka nie dojechała na czas - prosimy o zgłoszenie nam takiej informacji.
  5. W sytuacji niedostarczenia przesyłki terminowo z winy przewoźnika, reklamacja nie uwzględnia dostawy na inny adres niż pierwotny. Każdą z powyższych sytuacji prosimy potraktować bardzo poważnie - brak dostosowania się do wytycznych odbiera nam bowiem możliwość wyjaśnienia sytuacji z firmą kurierską, a tym samym, będzie skutkował automatycznym odrzuceniem reklamacji.

 

X. Odstąpienie od warunków umowy przez sprzedającego

 1. Mint2Print zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy w ciągu 7 dni od jej zawarcia z wyłączeniem możliwości dochodzenia odszkodowania ze strony Klienta w przypadku, gdy wystąpiły okoliczności niezależne od Mint2Print, których nie można było przewidzieć bądź klient naruszył postanowienia Regulaminu, w szczególności dotyczące naruszenia praw własności intelektualnej.
 2. Podstawą odstąpienia w wyznaczonym terminie jest także ingerencja w strukturę sklepu przez osoby trzecie, na skutek czego uległa zmianie funkcjonalność, parametry serwisu oraz mechanizm składania zamówień i ceny.

XI. Dane osobowe

 1. Rejestrując się w sklepie internetowym klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy.
 2. Przekazane dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Unii Europejskiej „RODO” – szczegółowe informacje zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie www.mint2print.pl/polityka-prywatnosci/.
 3. Mint2print dokłada wszelkich starań, by wykluczyć możliwość nieautoryzowanego dostępu do tych danych przez osoby trzecie lub inne osoby nieupoważnione.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane jakimkolwiek podmiotom, poza podmiotami które biorą udział przy wykonaniu umowy, w szczególności Drukarni Kreativia (Kreativia sp. z o.o. sp. kom.). Dane osobowe mogą być, za zgodą Klienta, udostępniane i wykorzystywane dla celów marketingowych Sklepu bądź podmiotów współpracujących ze Sklepem.

XII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego bądź innych uregulowań prawnych, odnoszących się do funkcjonowania serwisów i sklepów internetowych.
 2. Mint2Print zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

Regulamin sprzedaży Outletowej

Regulamin akcji promocyjnej OUTLET

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji OUTLET (zwanej dalej: „Outlet”) jest firma RedFresh Sp. z o.o., z siedzibw Tarnowie Podgórnym ul. Rokietnicka 70, 62-080 Tarnowo Podgórne, Polska. Dane Rejestrowe: Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 714808, REGON 369296701, NIP: 7792479771, VAT UE: PL 7792479771, kapitał zakładowy 10000 PLN.. (zwana dalej: „Organizatorem“).
 2. Outlet prowadzony jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.mint2print.pl , należącej do Organizatora.
 3. Outlet dotyczy produktów, o których informacja komunikowana jest na stronie www Organizatora. Promocja trwa do wyczerpania Produktów objtych Wyprzedażą.
 4. Outlet polega na sprzeday Produktów, na warunkach okrelonych w niniejszym Regulaminie. § 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
 5. Ceny netto EXW Swadzim, Polska. Sprzedana fakturVAT lub paragon. Do sprzeday w Polsce doliczamy 23% VAT, eksport z 0% VAT (pod warunkiem potwierdzonego numeru europejskiego nr VAT) lub 23% VAT.
 6. Zamówienie towaru z Outletu jest jednoznaczne ze złoeniem wiążącego zamówienia na oferowany produkt.
 7. Pierwszestwo zakupu przysługuje uczestnikowi, który jako pierwszy zrealizuje proces zamówienia – decyduje kolejność wpłynicia zamówienia do systemu sprzedaowego.
 8. Towar biorcy udział w Outlecie z moliwociwysłania na dowolny adres, na koszt kupujcego.
 9. Sposób zapłaty: przelew przed odbiorem lub karta płatnicza. W przypadku przelewów midzynarodowych Kupujcy pokrywa koszty przelewu bankowego (Klientów spoza EOG prosimy o zaznaczenie opcji "OUR" w przelewie, tzn. kupujcy pokrywa wszystkie koszty przelewu).
 10. Raty oraz leasing nie sakceptowanymi sposobami zapłaty za produkty oferowane w Outlecie.
 11. Produkty oferowane w ramach Outletu sdostpne do czasu ich wyczerpania.
 12. Produkty oferowane w ramach Outletu sobjte gwarancj. Serwis odbywa siwyłcznie w siedzibie firmy RedFresh sp. z o.o. Koszty transportu do siedziby ponosi nabywca produktu.
 13. Produkty outletowe nie łczsiz innym promocjami.
 14. Produkty nie bdrezerwowane bez zamówienia.
 15. Zapłata za Produkty nastpuje przed odbiorem i wysyłkzamówienia.


  § 3. ZWROTY I REKLAMACJE PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH
 16. Produkty zakupione w ramach Outletu nie podlegajzwrotowi.
 17. Produkty zakupione w ramach Outletu nie podlegajreklamacji.


  §4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowizaz niniejszWyprzedażą bdrozstrzygane przez Sd Właciwy dla siedziby Organizatora.
 19. Niniejszy Regulamin nie stanowi wzorca umowy w rozumieniu art. 384 §1 Kodeksu cywilnego. Okrela on zasady prowadzenia akcji oraz dodatkowe uprawnienia Uczestników, nie zwizane z zawieranymi umowami sprzeday.
 20. Uczestnik nie moe sipowoływana nieznajomość niniejszego Regulaminu, jeeli bierze lub brał udział w Outlecie.
 21. Uczestnictwo w Outlecie jest jednoznaczne z akceptacjRegulaminu Outletu.
 22. RedFresh sp. z o.o. jest uprawniona do zmiany Regulaminu Outletu oraz do jego wyłcznej interpretacji.
  Wszelkie decyzje RedFresh sp. z o.o. swiążące i ostateczne.
 23. Zasady Outletu okrela wyłcznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne
  dotyczce Wyprzeday majcharakter wyłcznie informacyjny.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub warunków Wyprzeday, jeeli jest to
  uzasadnione celem Promocji. Organizator zastrzega sobie równieprawo przerwania Wyprzeday w razie zaistnienia wanych przyczyn po stronie Organizatora. Zmiany w Regulaminie nie mognaruszapraw nabytych przez Uczestników Outletu przed dokonaniem zmiany.
 25. Organizator zastrzega sobie moliwość uniewanienia Outletu bez podania przyczyny.